اگر نامه ارسالی گوگل ادسنس به دست شما نرسید

در بعض از موارد پیش میاد که نامه به آدرس مورد نظر نمیرسه که به چندین عامل بستکی داره ، من کلیات رو می گم و دربارشون تک تک توضیح میدم آدرس اولیه که...