اگر نامه ارسالی گوگل ادسنس به دست شما نرسید

اگر نامه ارسالی گوگل ادسنس به دست شما نرسید   در بعض از مواقع پیش می آید که نامه ارسالی گوگل ادسنس به دست شما نمی رسد که به چندین عامل بستگی دارد، که به صورت کلی...