چرا حساب بانکی گوگل ادسنس تایید نشد؟

ممکن حساب بانکی شما به دلایلی تایید نشه که این مورد بسیار نادر خواهد بود ، به چند دلیل ممکنه این اتفاق بیفته که معمولا این اشتباه از طرف ما خواهد بود ، نه...