ایا درباره مالیات گوگل ادسنس چیزی می دانید؟

موضوعی بسیار مبهم که اصلا در هیچ کدوم از کسانی که درباره ادسنس صحبت می کنند ، در این باره گفتگو نمی کنند ، بیشتر حرف های که در مورد کسب درآمد زده میشه...